Zoeken naar:

  • Als u niet kunt verschijnen op een door u gemaakte afspraak kunt u deze uiterlijk 24 uur voor de behandeling afzeggen bij ons. Als u dit niet op tijd doet, kunnen wij u 75% van het tarief van de behandeling in rekening brengen als in de gereserveerde tijd geen andere patiënt behandeld kan worden. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar en komen dus voor uw rekening.
  •  

  • Alle declaraties voor geleverde diensten en producten moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Als ons een machtiging tot automatische incasso is verleend, zullen wij daarvan omstreeks de 5de dag na factuurdatum gebruik van maken.
  •  

  • Als u onze declaraties niet op tijd betaalt, kunnen wij over de nog verschuldigde hoofdsom de wettelijke rente in rekening te brengen.
  •  

  • Wij zijn daarnaast gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. De daarmee redelijkerwijs gemoeide kosten komen voor uw rekening en bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, dan wel ten minste € 48,- als de incassokosten lager zijn (alles inclusief BTW)